Quyết định số 574/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 4 năm 2017 về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.