Quyết định số 60/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 01 năm 2017 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.