Quyết định số 698/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 07 tháng 3 năm 2017 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016.