Quyết định số 807/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 7 năm 2018 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 – 2020.