Quyết định số 810/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 7 năm 2018 về việc giao đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 – 2020.