Quyết định số 823/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 31 tháng 5 năm 2018 về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.