Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 6 năm 2017 về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.