Quyết định số 849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 6 năm 2017 về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp – trách nhiệm hữu hạn một thành viên.