Quyết định số 853/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 6 năm 2017 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021.