Quyết định số 854/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 04 tháng 6 năm 2018 về việc điều chỉnh Mã bưu chính quốc gia.