Quyết định số 866/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 06 tháng 6 năm 2017 về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng.