Quyết định số 868/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 7 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.