Quyết định số 886/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 6 năm 2017 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.