Quyết định số 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 01 năm 2017 về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.