Quyết định số 942/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 24 tháng 5 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.