Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 7 năm 2017 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030.