Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 8 năm 2018 về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030.