Quyết định số 98/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 01 năm 2017 về việc phê duyệt kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.