Quyết định số 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 8 năm 2018 về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.