Quyết định gồm có 12 điều, trng đó đối tượng áp dụng gồm bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Đầu tư công; tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021-2025.
Các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 và Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ là căn cứ để lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021-2025 của cả nước, các cấp, các ngành và đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Quy định chi tiết các nhiệm vụ, chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 của các ngành, lĩnh vực: Quốc phòng; an ninh và trật tự, an toàn xã hội; giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; khoa học, công nghệ; y tế, dân số và gia đình; văn hóa, thông tin; thể dục, thể thao; bảo vệ môi trường; các hoạt động kinh tế; hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị-xã hội; các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg qd26-2020-ttcp_UWHJ.pdf

Nguồn: VITIC