Tại Nghị quyết, Chính phủ thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số.
Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định trình Chính phủ trong tháng 09/2019.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
Xem chi tiết Nghị quyết 18/NQ-CP tại đây.