Nội dung Thông báo 92/TB-VPCP đã đồng ý sử dụng giải pháp xác thực định danh điện tử thông qua mã số bảo hiểm xã hội, mã số thuế... trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Ngoài ra, việc xác thực định danh điện tử còn được thực hiện qua mã số doanh nghiệp và định danh di động tích hợp chữ ký số.
Sau khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống căn cước điện tử được triển khai sẽ bổ sung giải pháp xác thực định danh qua thẻ căn cước điện tử.
Các giải pháp xác thực định danh điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cần bảo đảm tính chính xác, an toàn.
Cũng theo Thủ tướng Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia là hệ thống quan trọng, kết nối với toàn bộ quy trình hoạt động của các cơ quan nhà nước trong thực hiện các dịch vụ công, chứa nhiều thông tin, dữ liệu và ảnh hưởng đến các hoạt động giao dịch của người dân, doanh nghiệp.
Do vậy, cần đặc biệt chú ý đến vấn đề an ninh, an toàn thông tin của hệ thống và tính chính xác, an toàn trong các giao dịch điện tử.
Văn phòng Chính phủ cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc bảo đảm an ninh, an toàn thông tin của hệ thống.
Xem chi tiết Thông báo 92/TB-VPCP tại đây.