Thông báo số 1730/TB-KBNN của Bộ Tài chính ngày 28 tháng 4 năm 2017 về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2017.