Thông báo số 191/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 14 tháng 4 năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Phiên họp Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế năm 2017.