Thông báo số 275/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 02 tháng 8 năm 2018 về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về vấn đề cung ứng thuốc tại các bệnh viện.