Thông báo số 276/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 03 tháng 8 năm 2018 về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới.