Thông báo số 278/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 22 tháng 6 năm 2017 về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ VIII Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu.