Thông báo số 280/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 07 tháng 8 năm 2018 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch phát triển tổng thể kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.