Thông báo số 308/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 18 tháng 7 năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng – Trưởng Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư.