Thông báo số 3154/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước ngày 29 tháng 6 năm 2018 về Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2018.