Thông báo số 315/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 20 tháng 7 năm 2017 về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017.