Thông báo số 319/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 28 tháng 8 năm 2018 về kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động việt Nam năm 2018.