Thông báo số 321/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 28 tháng 8 năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.