Thông báo số 378/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 18 tháng 8 năm 2017 về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2017.