Thông báo số 4281/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2018.