Thông báo số 431/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 23 tháng 12 năm 2016 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.