TT08 BNV Thông tư điều chỉnh trợ cấp từ 1/7/2018 đối với cán bộ xã đã ngỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Nguồn: VITIC