TT 13/BCT Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 qui định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Nguồn: VITIC