TT14/2018/TT-BCT Thông tư 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương qui định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Nguồn: VITIC