Trong đó, tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch trong Danh mục tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư, cụ thể:
Mặt hàng Găng tay y tế: - Chương 39: mã hàng 3926.20.90;
- Chương 40: mã hàng: 4015.11.00; 4015.19.10
Mặt hàng Bộ trang phục phòng chống dịch, gồm: quần áo, kính, khẩu trang y tế, mũ bảo hộ, găng tay, giày): Chương 62 - mã hàng 6210.10.90
Mặt hàng Khẩu trang y tế: Chương 63 - mã hàng: 6307.90.40; 6307.90.90
Thông tư cũng quy định đối với những lô hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch đã làm thủ tục hải quan tạm nhập trước ngày Thông tư này có hiệu lực, được tiếp tục thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và các quy định hiện hành.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Nguồn: VITIC