Ngày 16/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 94/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 307/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.
Cụ thể, doanh thu tính phí từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền được quy định như sau: Kể từ ngày 01/01/2020, doanh thu tính phí từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình là phần tổng doanh thu lớn hơn 50 tỷ đồng phát sinh từ hợp đồng với các thuê bao truyền hình trả tiền trong năm dương lịch. Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi, doanh thu tính phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là doanh thu phát sinh từ hợp đồng với các thuê bao truyền hình trả tiền trong kỳ tính phí.
Ngoài ra, kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nộp phí theo quý. Kể từ quý mà tổng doanh thu lũy kế từ ngày 01/01 năm dương lịch lớn hơn 50 tỷ đồng, doanh nghiệp tính và nộp phí đối với phần tổng doanh thu lớn hơn 50 tỷ đồng. Thời gian nộp phí chậm nhất là ngày 20 tháng đầu của quý tiếp theo.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư 307/2016/TT-BTC.

Nguồn: VITIC