Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT của Bộ Khoa học và Đầu tư ngày 30 tháng 3 năm 2018 về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.