Thông tư số 01/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 02 tháng 01 năm 2018 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.