Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 18 tháng 4 năm 2017 hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.