Thông tư số 02/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 15 tháng 5 năm 2018 về việc quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ.