Thông tư số 02/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 27 tháng 02 năm 2018 về việc quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.