Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 25 tháng 4 năm 2017 về việc quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công.