Thông tư số 03/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 21 tháng 3 năm 2017 về hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.