Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 15 tháng 11 năm 2017 về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.