Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 03 tháng 4 năm 2017 về việc quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.